Điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc Hội Canada

Ông Đỗ Hoàng Điềm điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc Hội Canada ngày 21-4-2015 theo lời mời của Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Thường Trực về Đối Ngoại và Phát Triển Quốc Tế Canada.

Nguồn video: Canada’s Subcommittee on International Human Rights of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (http://www.parl.gc.ca/CommitteeBusi...)

BBT-WebVTEmail   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này