FPSS slide image

Bối Cảnh Thành Lập

Canh tân Việt Nam là một khát vọng của dân tộc đã kéo dài từ nhiều thế hệ. Vì không canh tân được đất nước, Việt Nam đã mất độc lập vào giữa thế kỷ thứ 19. Vì mất độc lập, đất nước bị chia cắt và bị rơi vào hoàn cảnh chiến tranh triền miên, dân tộc ta đã không thể tiến hành công cuộc canh tân đất nước.

xem tiếp
FPSS slide image

Chủ Trương
và Đường Lối

Đảng Việt Tân chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Viêt Nam để chấm dứt ách độc tài cộng sản hầu có điều kiện tiến hành công cuộc canh tân đất nuớc.

xem tiếp
FPSS slide image

Thành Phần Lãnh Đạo

Vào cuối tháng 9 năm 2006, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã tổ chức Đại Hội Toàn Đảng Kỳ VI với mục tiêu lượng duyệt tình hình hoạt động của Đảng trong 5 năm vừa qua, đồng thời vạch ra những phương hướng đấu tranh trong thời gian tới.

xem tiếp
FPSS slide image

Quá Trình Hoạt Động

Từ ngày thành lập vào năm 1982 cho đến nay, Đảng Việt Tân đã tiến hành các nỗ lực đấu tranh vận dụng sức mạnh quần chúng trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

xem tiếp
FPSS slide image

Những Quan Niệm
Căn Bản

Chính nghĩa sáng ngời của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay chính là khát vọng muốn chấm dứt mọi bất công, muốn các thế hệ mai sau có được một tương lai tốt đẹp hơn, muốn mọi người được sống một cuộc sống xứng đáng hơn, muốn không còn cảnh người đầy đọa người qua những nhân danh huyễn hoặc.

xem tiếp
FPSS slide image

Chương Trình
Hành Động

Đảng Việt Tân xin long trọng đề nghị cùng đồng bào trong và ngoài nước chương trình hành động nhằm từng bước gỡ bỏ những giới hạn về dân chủ và nhân quyền tại VN, để hình thành bối cảnh sinh hoạt đa nguyên, tạo điều kiện chuyển hóa từ tình trạng độc tài sang một thể chế dân chủ đích thực.

xem tiếp

Những Quan Niệm Căn Bản

Phần Một - Nhu Cầu Của Con Người và Đất Nước Việt Nam

Dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã vượt qua 10 thế kỷ đô hộ của Trung Hoa, không chỉ tồn tại mà còn vươn lên đứng ngang hàng với thế giới. Cho đến cuối thế kỷ 18, Việt Nam không thua kém một nước nào trong vùng và (...)

Phần Hai - Những Quan Niệm Nền Tảng

Chủ trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc và (...)

Phần Ba - Niềm Tin Canh Tân

Từ hơn 150 năm qua, Việt Nam đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách. Dân tộc ta đã hy sinh biết bao xương máu hầu thoát khỏi cảnh nô lệ, thuộc địa của ngoại bang, nhưng lại để rơi vào một cuộc (...)

Chương Trình Hành Động

Chế độ độc tài do đảng cộng sản Việt Nam đang áp đặt lên dân tộc là nguyên nhân chính của tình trạng hiện nay tại VN, khiến dân quyền bị chà đạp, dân sinh bị bỏ phế. Giải pháp căn bản để thực thi dân quyền và phát triển dân sinh là phải chấm dứt chế độ độc tài này. Tuy nhiên, trong công cuộc tranh đấu lâu dài để xây dựng thể chế dân chủ đích thực, mục tiêu cải thiện dân sinh, phục hồi dân quyền trong khi chế độ độc tài còn đang tồn tại, vẫn là một yêu cầu quan trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thân của người dân, và ngăn chặn tình trạng (...)

Phương hướng 2 - Thúc Đẩy Các Sinh Hoạt Đa Nguyên


Phương hướng 3 - Xây Dựng Sức Mạnh Tổng Hợp Của Dân Tộc


Phương hướng 4 - Nâng Cao Dân Trí Việt Nam


Phương hướng 5 - Đầu Tư Vào Thế Hệ Tương Lai.


Phương hướng 6 - Vận Động Quốc Tế


Phương hướng 7 - Xây Dựng Và Phát Triển Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.


Phương hướng 8 - Xây Dựng Nền Tảng Cho Công Cuộc Canh Tân Việt Nam


Phương hướng 9 - Bảo Vệ Quyền Lợi Quốc Gia Và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ


Phương hướng 10 - Soi Sáng Sự Thật Của Lịch Sử Cận Đại.