`

Các Tuyên Ngôn Quốc Tế

Các Tuyên Ngôn Quốc Tế

Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (1966)

Các Quốc Gia Hội Viên ký kết Công Ước này: Xét rằng, chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hoà bình thế giới. Nhìn nhận rằng những quyền này xuất phát từ phẩm giá bẩm sinh của con (...) (11/07/2006)


Công ước quốc tế về những quyền kinh tế, xã hội, và văn hóa (1966)

Các Quốc Gia Hội Viên ký kết Công Ước này: Xét rằng, chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hoà bình thế (...) (11/07/2006)


Tuyên Ngôn Hiến Chương 77 (Tiệp Khắc)

Tạp chí Luật Tổng hợp Tiệp Khắc số 120 xuất bản ngày 13-10-1976 đã cho đăng tải bản Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân sự và Chính trị (Công ước 1) và bản Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Những văn kiện này đã được ký kết bởi đại biểu nước Cộng hòa chúng ta vào năm 1968, tái cam kết năm 1975, và có hiệu lực (...) (16/05/2006)


Tuyên Ngôn Toàn Thế Giới Về Nhân Quyền Của Liên Hiệp Quốc

Nhân dân các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong bản Hiến chương đã một lần nữa khẳng định niềm tin của mình vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm, vào giá trị của mỗi người, vào quyền bình đẳng nam nữ, và đã bầy tỏ quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội cũng như xây dựng các điều kiện sống tốt hơn, tự do (...) (2/12/2005)