Chương Trình Hành Động

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng xin long trọng đề nghị cùng đồng bào trong và ngoài nước chương trình hành động nhằm từng bước gỡ bỏ những giới hạn về dân chủ và nhân quyền tại VN, để hình thành bối cảnh sinh hoạt đa nguyên, tạo điều kiện chuyển hóa từ tình trạng độc tài sang một thể chế dân chủ đích thực. Chương trình hành động này được tiến hành với 3 yêu cầu chủ yếu sau đây:

Thứ nhất: phải do chính người Việt Nam chủ động thực hiện.

Thứ hai: phải thực tiễn và khả thi, dựa trên tương quan sức mạnh giữa các tập hợp dân tộc dân chủ trong và ngoài nước với thế lực đương quyền, đồng thời cũng phù hợp với xu thế thời đại và bối cảnh chung của thế giới.

Thứ ba: phải giảm thiểu những đổ vỡ không cần thiết, bảo vệ tiềm năng vươn lên của dân tộc và tạo nền tảng cho công cuộc canh tân bền vững của đất nước trong tương lai.

Chương trình hành động này được trải rộng trên nhiều bình diện và được triển khai theo những phương hướng hành động chính:

Phương hướng 1 - Cải Thiện Dân Sinh, Phục Hồi Dân Quyền

Chế độ độc tài do đảng cộng sản Việt Nam đang áp đặt lên dân tộc là nguyên nhân chính của tình trạng hiện nay tại VN, khiến dân quyền bị chà đạp, dân sinh bị bỏ phế. Giải pháp căn bản để thực thi dân quyền và phát triển dân sinh là phải chấm dứt chế độ độc tài này. Tuy nhiên, trong công cuộc tranh đấu lâu dài để xây dựng (...) (18/09/2004)


Phương hướng 2 - Thúc Đẩy Các Sinh Hoạt Đa Nguyên

Do thực tế của việc mở cửa để hội nhập với các quốc gia trong vùng và vào nền kinh tế toàn cầu, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam mất dần khả năng khống chế những sinh hoạt của xã hội. Từ đó, những hoạt động có tính đa nguyên đang hình thành trên nhiều lãnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, tôn giáo v.v... vượt dần ra (...) (18/09/2004)


Phương hướng 3 - Xây Dựng Sức Mạnh Tổng Hợp Của Dân Tộc

Việt Nam sẽ không thể thoát khỏi độc tài và lạc hậu, nếu không khai dụng được những yếu tố tích cực của dân tộc tiềm tàng trong mọi tổ chức, mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Kết hợp rộng rãi những yếu tố tích cực này chính là xây dựng sức mạnh tổng hợp của dân tộc, và sức mạnh này hướng đến một mục tiêu chung là (...) (18/09/2004)


Phương hướng 4 - Nâng Cao Dân Trí Việt Nam

Việt Nam khó có thể thoát khỏi hoàn cảnh của một nước nghèo nàn và lạc hậu, nếu trình độ dân trí của người Việt Nam không được nâng cao. Đây là một công tác dài hạn và cần được bắt tay ngay từ bây giờ. Đảng Việt Tân kêu gọi các lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước cùng nỗ lực: Tranh đấu cho quyền thông tin và (...) (18/09/2004)


Phương hướng 5 - Đầu Tư Vào Thế Hệ Tương Lai.

Đầu tư vào các thế hệ tương lai là vấn đề hệ trọng trong việc phát triển đất nước. Để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, tuổi trẻ Việt Nam phải thoát ra khỏi lối học từ chương, học vị bằng cấp để xây dựng cho mình những kỹ năng về thu thập, tổng hợp và phân tích dữ kiện, về giao tiếp, kế hoạch tổ chức, giải quyết vấn đề, về (...) (18/09/2004)


Phương hướng 6 - Vận Động Quốc Tế

Mặc dù người Việt Nam phải chủ động tiến hành công cuộc đấu tranh nhằm xây dựng dân chủ và canh tân đất nước, tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới ngày nay với mối quan hệ và quyền lợi giữa các quốc gia ảnh hưởng chặt chẽ lên nhau, vận động hậu thuẫn quốc tế là một nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, vì quyền lợi, các quốc gia khác (...) (18/09/2004)


Phương hướng 7 - Xây Dựng Và Phát Triển Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.

Trong tiến trình chấm dứt độc tài hiện nay và canh tân đất nước trong tương lai, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đóng một vai trò quan trọng. Tuy chỉ là một bộ phận rất nhỏ so với đại khối dân tộc ở trong nước, nhưng với tiềm năng phong phú về phương tiện và trí tuệ, với khả năng tác động vào dư luận và chính giới quốc (...) (18/09/2004)


Phương hướng 8 - Xây Dựng Nền Tảng Cho Công Cuộc Canh Tân Việt Nam

Canh tân Việt Nam vừa là một nhu cầu cấp bách và cũng là mục tiêu đường dài của toàn thể dân tộc. Với tình trạng nghèo nàn lạc hậu của Việt Nam hiện nay, dân tộc ta không thể chần chờ được nữa. Do đó, ngay trong giai đoạn đấu tranh chấm dứt độc tài, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước vừa tiếp tục áp lực buộc lãnh đạo (...) (18/09/2004)


Phương hướng 9 - Bảo Vệ Quyền Lợi Quốc Gia Và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một chuỗi dài tranh đấu oai hùng của tiền nhân để dựng nước và giữ nước. Ngày nay, đất nước ta lại bị cai trị bởi một tập đoàn sẵn sàng sang nhượng, bán rẻ tài nguyên, lãnh thổ lãnh hải cho ngoại bang để bảo vệ độc quyền thống trị. Hậu quả là nền kinh tế quốc gia có nguy cơ rơi vào sự thao túng (...) (18/09/2004)


Phương hướng 10 - Soi Sáng Sự Thật Của Lịch Sử Cận Đại.

Sự thật của lịch sử cần phải được làm sáng tỏ nhất là giòng lịch sử Việt Nam đầy ẩn khuất của thế kỷ vừa qua. Ở trong nước, giòng lịch sử này bị đóng khung trong giáo điều của đảng cộng sản, bị bóp méo và thêu dệt thành những huyền thoại không tưởng, khiến cho nhiều người Việt Nam, nhất là giới trẻ, bị điều kiện hóa bởi một (...) (18/09/2004)