Giới Thiệu

Bối Cảnh Thành Lập

Canh tân Việt Nam là một khát vọng của dân tộc đã kéo dài từ nhiều thế hệ. Vì không canh tân được đất nước, Việt Nam đã mất độc lập vào giữa thế kỷ thứ 19. Vì mất độc lập, đất nước bị chia cắt và bị rơi vào hoàn cảnh chiến tranh triền miên, dân tộc ta đã không thể tiến hành công cuộc canh tân đất (...) (18/09/2004)


Chủ Trương và Đường Lối

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Viêt Nam để chấm dứt ách độc tài cộng sản hầu có điều kiện tiến hành công cuộc canh tân đất nuớc. Chủ trương này được thực hiện với hai nỗ lực Chấm Dứt Độc Tài và Canh Tân Đất (...) (18/09/2004)


Thành Phần Lãnh Đạo

Đầu tháng 9 năm 2012, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã tổ chức Đại Hội Toàn Đảng Kỳ VII, đánh dấu đúng 30 năm ngày thành lập Đảng Việt Tân (1982-2012). Đại Hội VII đã tiến hành với hai nội dung chính: 1/Lượng duyệt về quá trình hoạt động của Đảng trong giai đoạn vừa qua cũng như thảo luận và biểu quyết các đường hướng đấu (...) (11/10/2006)


Quá Trình Hoạt Động

Từ ngày thành lập vào năm 1982 cho đến nay, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã tiến hành một số nỗ lực đãu tranh qua các thời kỳ được tóm lược như sau (18/09/2004)