Những Quan Niệm Căn Bản

Phần Một - Nhu Cầu Của Con Người và Đất Nước Việt Nam

Dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã vượt qua 10 thế kỷ đô hộ của Trung Hoa, không chỉ tồn tại mà còn vươn lên đứng ngang hàng với thế giới. Cho đến cuối thế kỷ 18, Việt Nam không thua kém một nước nào trong vùng và nhiều nơi trên thế giới về tổ chức xã hội, bề sâu văn hóa, và khả năng quốc phòng. Nhưng chỉ sau nửa đầu của thế (...) (18/09/2004)


Phần Hai - Những Quan Niệm Nền Tảng

Chủ trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc và đồng thời tiến hành nỗ lực canh tân theo một tiến trình chọn lọc và tích cực, đáp ứng những khát vọng của dân (...) (18/09/2004)


Phần Ba - Niềm Tin Canh Tân

Từ hơn 150 năm qua, Việt Nam đã phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách. Dân tộc ta đã hy sinh biết bao xương máu hầu thoát khỏi cảnh nô lệ, thuộc địa của ngoại bang, nhưng lại để rơi vào một cuộc chiến tương tàn nhân danh ý thức hệ kéo dài gần một phần tư thế kỷ. Trong lúc bao nhiêu quốc gia khác đồng (...) (18/09/2004)