`

Hoạt Động của Việt Tân

Hoạt Động của Việt Tân

Những Buổi Lễ Ra Mắt Đảng Việt Tân Tại Các Địa Phương Trong Năm 2004

(Việt Tân) - Sau khi Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng chính thức công khai hoạt động qua buổi lễ ra mắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2004 tại thành phố Bá Linh, các Đảng Bộ địa phương đã nỗ lực chuẩn bị các buổi lễ giới thiệu về Đảng với những đoàn thể, tổ chức, cộng đồng và đồng bào tại địa (...) (27/10/2004)