Hãy Tranh Đấu Cho Tự Do Internet Tại Việt Nam


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

19/12/2009 @ 12:39

Sau khi xem và nghe ca bài này, lòng tôi uẩn khúc rướm nước mắt và nhớ lại ngày Quốc hận 30/4/1975, ngày này đã cướp mất đi tự do dân chủ của nhân dân miền nam Viêt Nam nói riêng và dân tộc Việt nói chung, ngày này đã làm suy đồi nước Việt chúng ta cho đến ngày hôm nay, chúng ta phải làm sao đây khi bọn CS đang tham nhũng trên xương máu của người Việt dân Việt mà mọi người không biết hay không nghĩ đế.

- CHIẾN SỸ VÔ DANH


Góp ý kiến cho bài này