Phần Hai - Những Quan Niệm Nền Tảng

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3
Chủ trương đấu tranh của Việt Tân là tiến hành một cuộc cách mạng toàn diện để xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam. Nghĩa là đấu tranh để ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài đang cản trở sức vươn lên của dân tộc và đồng thời tiến hành nỗ lực canh tân theo một tiến trình chọn lọc và tích cực, đáp ứng những khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Nỗ lực phục hồi và phát triển đất nước là sự nghiệp của cả dân tộc và phải được tiến hành liên tục qua nhiều thế hệ Việt Nam.

A- Mục tiêu canh tân

Mục tiêu đấu tranh tối hậu của Việt Tân là Dân Giàu Nước Mạnh. Dân không chỉ "Giàu" về vật chất, với dồi dào phương tiện và cơm áo, mà còn "Giàu" về tinh thần, với thăng tiến kiến năng, tâm linh, và văn hóa. Trong thực trạng Việt Nam và tình hình thế giới ngày nay, Nước không thể chỉ "Mạnh" về quốc phòng mà còn phải "Mạnh" về kinh tế và tư thế đối với thế giới và các quốc gia trong vùng.

Chủ trương Dân Giàu Nước Mạnh cũng nhấn mạnh nguyên tắc Dân là gốc của Nước. Nước mạnh là do Dân. Chính Dân lập nên, bảo vệ và phát triển Nước, nên Dân phải có quyền tối thượng trong việc định ra cơ chế và luật pháp để điều hành đất nước, cũng như trong việc tham gia vào quyết định phương hướng phát triển đất nước của mình.

B- Đối Tượng canh tân

Vì mọi nỗ lực canh tân đất nước đều phải được thực hiện qua những con người, do đó Con Người phải là đối tượng cơ bản để canh tân trước hết.

Tuy nhiên, trong một hệ thống chính trị xã hội bóp nghẹt, con người dù có kiến thức, nhiệt tình và lý tưởng vẫn không thể đóng góp gì nhiều cho cuộc sống của mình, cho gia đình mình và cho đất nước. Do đó cuộc cách mạng canh tân phải nhắm vào cả con người lẫn cơ chế và môi trường sinh hoạt xã hội.

1. Canh Tân Con Người:

Dân ta hàng thế kỷ nay vẫn sống trong tình trạng lạc hậu, lại bị ảnh hưởng mấy chục năm độc tài cộng sản, nên nhiều người có thói quen suy nghĩ cục bộ, không chấp nhận khác biệt và khó chấp nhận những điều ngoài tầm hiểu biết của mình. Để hóa giải tình trạng này và tạo điều kiện phát triển đất nước, quan niệm canh tân con người của đảng Việt Tân nhắm vào các chủ điểm sau đây:

1.1 Tinh Thần Hòa và Đồng

Nỗ lực canh tân con người phải bắt đầu từ những lãnh vực giáo dục và học hỏi để mỗi công dân gia tăng hiểu biết và mở rộng tầm nhìn. Nhờ giáo dục và học hỏi, con người thoát ra khỏi cái khung suy nghĩ chật hẹp chủ quan để buớc vào cung cách suy nghĩ khoa học khách quan. Yếu tố khách quan sẽ giúp mỗi người thấy được sự khác biệt với mình là điều bình thường và chấp nhận sự khác biệt ấy một cách bình thường. Đó là cốt lõi của tinh thần Hòa trong quan hệ con người. Ý kiến dù có khác nhau nhưng không vì thế mà tiêu diệt nhau, ngược lại còn để bổ xung cho nhau. Trên căn bản Hòa đó, mọi người sẽ Đồng, nghĩa là cùng nhau chung sống, làm việc, hợp tác để chia xẻ gánh nặng trách nhiệm xây đắp cũng như chung hưởng phúc lợi xã hội.

Nếu Hòa diễn tả quan hệ lý tưởng giữa cá nhân với cá nhân, thì Đồng cung cấp mẫu mực lý tưởng của sinh hoạt tập thể. Khi sống với tinh thần chấp nhận khác biệt, tất nhiên mọi người đều có quyền tự do phát biểu, tự do cư trú, tự do tín ngưỡng v.v... Những tự do cá nhân này chỉ bị giới hạn bởi những luật lệ rõ ràng sau khi đã có thảo luận và chấp thuận của mọi người vì lợi ích tập thể. Tập thể đây là cả dân tộc, chứ không chỉ một thành phần dân tộc hay một giai cấp. Nói cách khác, không thể nhân danh Đồng mà tiêu diệt mọi quyền tự do cá nhân; ngược lại, không thể nhân danh Hòa mà đòi quyền tự do cá nhân tuyệt đối bất kể đến xã hội.

Hòa và Đồng trong sự cân bằng và được luật pháp bảo vệ chính là cốt lõi của tinh thần dân chủ đích thực mà Việt Tân nhắm tới.

1.2 Tinh Thần Tự Lực, Tự Cường, và Khai Phóng

Giòng lịch sử cho thấy dân tộc tính của người Việt Nam vốn đã sâu đậm tinh thần tự lực, tự cường, và khai phóng. Chính nhờ tinh thần này mà cha ông ta đã học được từ cả những kẻ cai trị và dũng mãnh đứng lên giành lại độc lập cho đất nước sau những giai đoạn bị đô hộ ngặt nghèo.

Trong những thập niên cận đại, do những nghịch cảnh chính trị, tinh thần khai phóng đã bị thay thế bằng tư duy hẹp hòi của những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam giành độc quyền "chân lý" và "lẽ phải" mà họ du nhập từ bên ngoài. Cùng lúc đó, tinh thần tự lập, tự cường cũng suy kiệt trầm trọng. Sau những năm tháng ký sinh vào ngoại viện và cố vấn ngoại quốc trong thời gian chiến tranh là giai đoạn áp dụng rập khuôn một cách máy móc các mô thức xã hội-kinh tế xa lạ và đầy tai hại lên đất nước. Nghĩa là trước sau đều cậy dựa vào ngoại nhân, bất kể những tác hại di họa cho dân tộc.

Cuộc cách mạng canh tân Việt Nam phải phục hồi cho được nơi mỗi người Việt Nam một tinh thần tự lập, tự cường và khai phóng của tổ tiên, để có thể thu góp tinh hoa thế giới và thời đại, mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc; và để mạnh dạn phát triển đất nước theo đúng các đặc tính và tình hình đặc thù Việt Nam.

1.3 Tinh Thần Công Dân và Ý Thức Trách Nhiệm

Sau nhiều thập niên người dân không những không được phép thực sự tham gia vào cơ cấu điều hành và những quyết định trọng đại của đất nước, ngược lại, còn bị bó buộc phải tập trung vào việc kiếm sống và tránh xa sinh hoạt chính trị, tinh thần công dân và ý thức trách nhiệm liên đới trong xã hội Việt Nam đã gần như biến mất.

Cuộc cách mạng canh tân Việt Nam, vì vậy, phải làm sống lại trong mỗi người dân ý thức làm chủ vận mạng đất nước của mình và từng bước xây dựng tâm thức đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên mọi loại chủ nghĩa và đảng phái. Để tiến đến lý tưởng này, ý hướng Sống Phục Vụ phải được vun trồng trong xã hội qua mọi sinh hoạt giáo dục, văn hóa và tôn giáo. Cũng vậy, tinh thần Đồng Tiến — giúp nhau cùng tiến lên — phải được đề cao. Kinh nghiệm phát triển tại nhiều quốc gia cho thấy một đất nước chỉ có thể vượt qua đói nghèo và phát triển nhanh chóng khi có được một khối lượng chuyên gia đông đảo, chứ không chỉ một vài cá nhân vượt xa một đại đa số còn lạc hậu.

  • Trang:
  • 1
  • 2
  • 3


đầu trang  |  In   |  Email   |