Phương hướng 10 - Soi Sáng Sự Thật Của Lịch Sử Cận Đại.

Sự thật của lịch sử cần phải được làm sáng tỏ nhất là giòng lịch sử Việt Nam đầy ẩn khuất của thế kỷ vừa qua. Ở trong nước, giòng lịch sử này bị đóng khung trong giáo điều của đảng cộng sản, bị bóp méo và thêu dệt thành những huyền thoại không tưởng, khiến cho nhiều người Việt Nam, nhất là giới trẻ, bị điều kiện hóa bởi một số ấn tượng và định kiến. Ở hải ngoại, giòng lịch sử Việt Nam cũng đã bị ảnh hưởng bởi những nhận định của người ngoại quốc, mà những nhận định này có khi sai lệch, thiếu khách quan của một người ngoài cuộc.

Soi sáng sự thật của lịch sử cận đại là một nhiệm vụ của mọi người Việt Nam, nhất là những sử gia, những bậc tiền bối lão thành, các tổ chức nghiên cứu khách quan ở trong và ngoài nước.

Soi sáng sự thật lịch sử để xóa bỏ những ngộ nhận của quá khứ giữa các thành phần dân tộc, để tất cả cùng hướng về tương lai Việt Nam và đến với nhau bằng tình nghĩa đồng bào, bằng ý chí xây dựng đất nước.

Soi sáng sự thật lịch sử để giúp cho thế hệ trẻ ngày nay và những thế hệ con cháu mai sau không còn bị đóng khung trong những định kiến sai lệch. Tại môi trường hải ngoại, soi sáng sự thật lịch sử sẽ giúp cho những người trẻ vững tin hơn trên con đường trở về nguồn cội, trên con đường đấu tranh cho tổ quốc trong thế kỷ 21.


đầu trang  |  In   |  Email   |