Phương hướng 3 - Xây Dựng Sức Mạnh Tổng Hợp Của Dân Tộc

Việt Nam sẽ không thể thoát khỏi độc tài và lạc hậu, nếu không khai dụng được những yếu tố tích cực của dân tộc tiềm tàng trong mọi tổ chức, mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Kết hợp rộng rãi những yếu tố tích cực này chính là xây dựng sức mạnh tổng hợp của dân tộc, và sức mạnh này hướng đến một mục tiêu chung là đấu tranh chấm dứt độc tài và canh tân Việt Nam. Xây dựng sức mạnh tổng hợp này là một yêu cầu bức thiết của tình hình hiện nay, vì không có một tổ chức hay một thành phần dân tộc duy nhất nào có đủ khả năng để một mình giải quyết các vấn nạn của dân tộc. Đảng Việt Tân kêu gọi các lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước cùng nỗ lực:

- Ủng hộ mọi hoạt động có chung một mục tiêu của mọi thành phần dân tộc và tổ chức.

Sự ủng hộ này là một hành động cụ thể để góp phần xây dựng sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Do đó, chúng ta hãy cùng nhau tham gia, hỗ trợ, hợp tác với mọi hoạt động của các thành phần dân tộc và tổ chức khác có cùng chung mục tiêu, cũng như tôn trọng những dị biệt và cùng phát huy những tương đồng để thúc đẩy tiến trình đấu tranh chung. Những đảng viên Việt Tân, trong điều kiện và hoàn cảnh của mình, sẵn sàng đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng, tổ chức khác đang chủ động tiến hành những chương trình kế hoạch cụ thể có lợi cho công cuộc đấu tranh chung.

- Mở rộng sự trao đổi và hợp tác song phương và đa phương.

Chúng ta hãy chủ động tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ, liên lạc, trao đổi giữa những đồng bào cư ngụ tại các địa phương khác nhau, hoặc từ các tỉnh thành trong nước hoặc từ các quốc gia, châu lục tại hải ngoại; đặc biệt là giữa người Việt ở trong và ngoài nước. Việc gặp gỡ trao đổi này sẽ mở ra cơ hội để mọi người Việt cùng thảo luận một cách chân thành và nghiêm túc về hiện tình đất nước, phương thức giải quyết những nan đề của dân tộc, phương thức hợp tác và liên kết,,.. Qua những diễn đàn trao đổi này, chúng ta sẽ phát huy những điểm chung để có những phối hợp và cộng tác cụ thể trong mục tiêu tạo ra động lượng lớn hơn, góp phần xoay chuyển tình hình đất nước.

- Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức đối lập xuất hiện công khai tại Việt Nam.

Muốn đưa cuộc đấu tranh cho dân chủ đến thành công, tất yếu phải có một hay nhiều tổ chức đấu tranh công khai xuất hiện ở trong nước. Đây cũng là điều cấm kỵ mà đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để dập tắt, cô lập, phân hóa và kể cả mua chuộc nhằm ngăn chặn mọi sự kết hợp, hoạt động công khai. Nhưng lịch sử đã cho thấy những biện pháp đàn áp của các chế độ độc tài, độc đảng trong quá khứ vẫn không thể ngăn chặn được sự xuất hiện và bành trướng của những tổ chức đối lập. Do đó, sự xuất hiện công khai của một hay nhiều tập hợp đấu tranh tiêu biểu cho phong trào dân chủ ở Việt Nam là điều tất yếu sẽ xảy ra. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự hợp tác một cách chặt chẻ giữa các lực lượng dân tộc dân chủ, nhằm từng bước vượt qua những khó khăn, trở ngại, tạo điều kiện để các tổ chức đối lập công khai xuất hiện tại Việt Nam.


đầu trang  |  In   |  Email   |