Phương hướng 4 - Nâng Cao Dân Trí Việt Nam

Việt Nam khó có thể thoát khỏi hoàn cảnh của một nước nghèo nàn và lạc hậu, nếu trình độ dân trí của người Việt Nam không được nâng cao. Đây là một công tác dài hạn và cần được bắt tay ngay từ bây giờ. Đảng Việt Tân kêu gọi các lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước cùng nỗ lực:

- Tranh đấu cho quyền thông tin và được thông tin.

Trong bối cảnh liên lập toàn cầu, việc thu nhận cũng như trao đổi mọi loại thông tin đã trở thành một sinh hoạt tự nhiên của con người. Điều này là một đóng góp to lớn cho sự gia tăng và cập nhật kiến thức của cả quần chúng nói chung, lẫn giới chuyên gia, trí thức nói riêng, dẫn đến sự phát triển hài hòa trong xã hội. Cho đến nay, việc thu nhận và lưu thông tin tức vẫn còn gặp nhiều trở ngại tại Việt Nam, làm cản trở sự mở mang trí tuệ của người dân và hạn chế khả năng phát triển của cả nước. Do đó, cần tranh đấu để gỡ bỏ mọi trở ngại và giới hạn trên lãnh vực thông tin, để người Việt Nam có quyền tiếp nhận và truyền bá mọi nguồn thông tin, chống mọi hình thức độc quyền hay thông tin một chiều.

- Tranh đấu cho quyền tự do học hỏi, tự do tìm hiểu, tự do đi lại và xuất ngoại.

Dân trí Việt Nam khó có thể nâng cao, nếu mọi người Việt Nam không có quyền tự do đi lại và xuất ngoại, quyền tự do tìm hiểu và học hỏi, quyền tự do xử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại như internet, truyền thông vệ tinh,... để cập nhật hóa sự hiểu biết và nâng cao kiến năng.

- Tranh đấu cho quyền tự do giáo dục và đào tạo.

Giáo dục và đào tạo phải được mở rộng cho tất cả mọi người trong đó người dân có quyền tự do xây dựng các hệ thống giáo dục, cơ sở đào tạo độc lập mà không có sự chi phối hoặc quản lý của chính quyền. Do đó, cần tranh đấu để loại bỏ mọi hình thức độc quyền trong giáo dục và đào tạo. Cần tranh đấu để các tôn giáo, các cơ quan từ thiện tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm tư nhân có quyền tự do đóng góp việc nâng cao dân trí trong lãnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tranh đấu cho sự công bằng trong thi cử và nhân dụng.

Người dân chỉ quan tâm đến việc nâng cao kiến thức của mình khi kiến thức đó thực sự được công nhận và xử dụng một cách công bằng cho việc thăng tiến cá nhân. Do đó, đảng Việt Tân chủ trương vạch trần, thông tin và đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng lạm dụng quyền lực để mua bán bằng cấp, mua bán việc làm, đạt tiêu chuẩn chính trị lên trên tiêu chuẩn kiến năng...

- Tranh đấu cho việc tách rời ý thức hệ ra khỏi giáo dục.

Giáo dục không thể là công cụ của một đảng phái để độc quyền xử dụng nhằm cổ xuý một ý thức hệ, một chủ nghĩa. Để thực sự nâng cao dân trí, đảng Việt Tân chủ trương vận dụng quần chúng, nhất là thành phần trí thức tranh đấu để đòi hỏi việc xây dựng một nền giáo dục bảo đảm tinh thần khoa học khách quan, tinh thần khai phóng, tinh thần tự do và công bằng trong sự học hỏi, tiếp thu mọi luồng tư tưởng và lãnh vực khác nhau của kiến thức. Từ đó, đất nước mới có một nền giáo dục toàn diện làm nền tảng cho mục tiêu nâng cao dân trí lâu dài.


đầu trang  |  In   |  Email   |