Phương hướng 6 - Vận Động Quốc Tế

Mặc dù người Việt Nam phải chủ động tiến hành công cuộc đấu tranh nhằm xây dựng dân chủ và canh tân đất nước, tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới ngày nay với mối quan hệ và quyền lợi giữa các quốc gia ảnh hưởng chặt chẽ lên nhau, vận động hậu thuẫn quốc tế là một nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, vì quyền lợi, các quốc gia khác cũng có thể có những toan tính đi ngược lại nguyện vọng của dân tộc Việt Nam, nhất là khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sẵn sàng thỏa hiệp, hy sinh quyền lợi của đất nước để bảo vệ vị thế cầm quyền. Do đó, vận động quốc tế còn có mục đích ngăn chận những hợp tác bất lợi cho tổ quốc giữa Cộng Sản Việt Nam và những quốc gia khác. Đảng Việt Tân kêu gọi các lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước cùng nỗ lực:

- Vận động áp lực quốc tế nhằm cải thiện nhân quyền và hỗ trợ dân chủ tại Việt Nam.

Đây là một nỗ lực quan trọng nhằm duy trì áp lực thường trực lên chính quyền Cộng sản Việt Nam và hỗ trợ cuộc đấu tranh cho dân chủ tại quốc nội. Ngoài áp lực nhân quyền, chúng ta còn có nhu cầu vận động quốc tế hỗ trợ tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Vì trong đường dài, Việt Nam sẽ chỉ có thể trở thành một đối tác tích cực, có những đóng góp lợi ích bền vững cho sự thịnh vượng và ổn định chung trong vùng nếu có một chính quyền thực sự dân chủ, đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân Việt Nam. Do đó, cần vận động và thuyết phục quốc tế tạo những áp lực để mở rộng các sinh hoạt dân chủ tại Việt Nam, điển hình như các sinh hoạt đoàn thể, thông tin, hội họp v.v.. mà không chịu sự kiểm soát hay không cần sự chấp thuận của đảng Cộng sản Việt Nam.

- Vận động hợp tác quốc tế để ngặn chận sự tàn phá môi trường và bảo vệ môi sinh.

Trong hơn hai thập niên qua, vấn đề khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam và thiếu quan tâm đến việc bảo vệ môi sinh cũng như tiềm năng lâu dài của đất nước là một điều đã được báo động. Với chính sách mở cửa kinh tế hiện nay, nhà nước CSVN để cho các công ty ngoại quốc vào khai thác tài nguyên một cách tuỳ tiện bất chấp môi sinh khiến nguy cơ này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy chúng ta cần vận động các tổ chức quốc tế chuyên về lãnh vực bảo vệ môi sinh lên tiếng cảnh giác về tình trạng này, phản đối hay ngăn chận các biện pháp khai thác bừa bãi, đồng thời tạo áp lực để có những chương trình bảo vệ và xây dựng lại môi trường tại Việt Nam.

- Vận động hỗ trợ quốc tế cho những chương trình nhằm nâng cao dân trí Việt Nam.

Để hỗ trợ các chương trình nhằm nâng cao dân trí đã được đề ra ở trên, cần vận động các chính phủ và cơ quan từ thiện quốc tế thiết lập những chương trình đó tại Việt Nam. Thí dụ như các chương trình giáo dục, các chương trình du học hay tu nghiệp, các chương trình văn hóa và thông tin v.v. Điểm quan trọng là các chương trình này sẽ phải được quảng bá bình đẳng đến mọi tầng lớp quần chúng chứ không chỉ giới hạn trong các thành phần có tiền hay chức quyền.


đầu trang  |  In   |  Email   |