Phương hướng 8 - Xây Dựng Nền Tảng Cho Công Cuộc Canh Tân Việt Nam

Canh tân Việt Nam vừa là một nhu cầu cấp bách và cũng là mục tiêu đường dài của toàn thể dân tộc. Với tình trạng nghèo nàn lạc hậu của Việt Nam hiện nay, dân tộc ta không thể chần chờ được nữa. Do đó, ngay trong giai đoạn đấu tranh chấm dứt độc tài, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước vừa tiếp tục áp lực buộc lãnh đạo đảng cộng sản phải nhượng bộ cho sự thay đổi tốt đẹp nhất cho dân tộc, vừa chuẩn bị những điều kiện cần thiết để canh tân đất nước trong dài hạn. Đảng Việt Tân kêu gọi các tổ chức chuyên môn, giới chuyên gia trong và ngoài nước cùng nỗ lực:

- Kết hợp tiềm năng canh tân Việt Nam.

Sự phân chia cộng đồng dân tộc thành hai khối ở trong và ngoài nước vừa là một trở ngại nhưng cũng vừa là một thuận lợi. Đến từ hai góc nhìn khác nhau, mỗi bộ phận có thể có những đánh giá khác nhau về những vấn đề chung của đất nước, và vì vậy mọi việc nước sẽ được lượng định phong phú hơn trên nhiều khía cạnh, bổ túc cho nhau khiến giải pháp đề nghị sẽ thực tiễn và tránh được tính chủ quan, thiển cận hay viễn mơ. Do đó, cần có nỗ lực kết hợp tiềm năng canh tân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Cụ thể là tạo điều kiện để giới chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và ở mức độ cao hơn hình thành những tập hợp nghiên cứu chung về một số nan đề canh tân đất nước.

- Phê phán những chính sách sai lầm và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đối với tiến trình canh tân đất nước.

Những chính sách sai lầm của chế độ độc tài đã và đang mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và dân tộc. Phê phán những sai lầm này là nhiệm vụ của mọi người Việt Nam, để một mặt báo động về những nguy cơ với hậu quả tai hại cho sự canh tân đang đe dọa đất nước, mặt khác tạo ra những áp lực buộc lãnh đạo đảng cộng sản phải nhượng bộ, thay đổi chính sách.

- Nghiên cứu và tiến hành những dự án canh tân Việt Nam.

Ngay trong giai đoạn đấu tranh cho tự do và dân chủ, người Việt Nam vẫn phải chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa đất nước từ thể chế độc tài lạc hậu sang một nền dân chủ phát triển. Cụ thể là các tổ chức chuyên môn, giới chuyên gia trong và ngoài nước cần đầu tư trí tuệ và khả năng vào việc nghiên cứu hiện trạng đất nước, rút tỉa những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới để chuẩn bị sẵn sàng những đề án canh tân và phát triển Việt Nam. Mặt khác, sự tụt hậu về mọi mặt của đất nước đòi hỏi những nỗ lực của người Việt Nam ngay từ bây giờ để duy trì tiềm năng vươn lên của đất nước và xây dựng nền tảng cho tiến trình canh tân trong dài hạn. Do đó cần nghiên cứu và tiến hành ngay một số dự án cho nhu cầu này, đặc biệt là trên các lãnh vực văn hóa, giáo dục và môi sinh.


đầu trang  |  In   |  Email   |