Điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc Hội Canada

|24/04/2015|Bình Luận|

Ông Đỗ Hoàng Điềm điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc Hội Canada ngày 21-4-2015 theo lời mời của Tiểu Ban Quốc Tế Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Thường Trực về Đối Ngoại và Phát Triển Quốc Tế Canada.

Nguồn video: Canada’s Subcommittee on International Human Rights of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (http://www.parl.gc.ca/CommitteeBusi…)

BBT-WebVT