GIỚI THIỆU

Bối Cảnh Thành Lập

Đảng Việt Tân đã được thành lập trong một Đại Hội Dựng Đảng được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 năm 1982.

Canh tân Việt Nam là một khát vọng của dân tộc đã kéo dài từ nhiều thế hệ. Khát vọng đó là nền tảng của việc hình thành Đảng Việt Tân.

Bối Cảnh Thành Lập

Quá Trình Hoạt Động

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hãnh diện được góp phần xây dựng một nước Việt Nam mới, thanh bình và thịnh vượng.

Đảng Việt Tân đã tiến hành nhiều nỗ lực đấu tranh từ ngày thành lập cho đến nay.

Quá Trình Hoạt Động

Chủ Trương và Đường Lối

Canh Tân một nước Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế là mục tiêu theo đuổi của đảng Việt Tân.

Chủ trương của đảng Việt Tân được thực hiện với hai nỗ lực Chấm Dứt Độc Tài và Canh Tân Đất Nước.

Chủ Trương và Đường Lối

NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

Tháng 9 năm 2017, Đảng Việt Tân tổ chức Đại Hội Toàn Đảng kỳ 8 nhằm bàn thảo sách lược hoạt động trong giai đoạn mới và tuyển chọn tân Trung Ương Đảng Bộ, bộ phận lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Việt Tân có nhiệm vụ điều hướng các hoạt động của đảng ở trong và ngoài Việt Nam. Các nhân sự lãnh đạo Đảng Việt Tân hiện nay gồm có:

Ông Đỗ Hoàng Điềm
CHỦ TỊCH ĐẢNG

Ông Lý Thái Hùng
TỔNG BÍ THƯ

Ông Hoàng Tứ Duy
PHÁT NGÔN NHÂN

Tiến sĩ Đông Xuyến
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Cô Huỳnh Angelina Trang
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ông Nguyễn Ngọc Bảo
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ông Nguyễn Ngọc Đức
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Anh Trần Đức Tuấn Sơn
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

NHỮNG QUAN NIỆM CĂN BẢN