Email đến bạn bè bài viết:

Hàng ngàn cây thông chết rũ tại Thiên An, một “Formosa” thứ hai?


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)