Email đến bạn bè bài viết:

6 năm tù tuyên cho nhà hoạt động Phan Kim Khánh


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)