Ý kiến độc giả:

Ông Trọng chỉnh đảng hay đốn luôn đảng?

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

1/02/2018 @ 03:05

Tên bài viết nầy chỉ giúp cho đảng CS mà thôi. Nên sửa lại Ông trọng chỉnh đảng hay bới móc hạ thủ phe đối lập.