Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Góp ý cho bài: Có một phiên tòa xử ngược đã tuyên án
21/12/2008 @ 17:14

TOI RAT PHAN NO DCSVN DA LAM NHUNG DIEU VO LUONG TAM NHU VAY VA TOI RAT DONG TINH VA UNG HO GIAO DAN THAI HA DA CO TINH THAN VA CHI KHI DE VACH TRAN BO MAT CUA DANG CONG SAN VIEN NAM DA LUA DOI NHAN DAN VA DAN AP NHAN DAN. TOI TIN RANG CHUNG TA SE CHIEN THANG.

- PHANVANTRI