Tag: tiếp xúc giới ngoại giao

Các nhà ngoại giao Mỹ và EU gặp giới tranh đấu tại Sài Gòn

Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và EU với các nhà bất…