Về phát biểu bế mạc HN TW 7 của ông Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Xuân Diện|12/05/2013|Diễn Đàn|

Bình luận nhanh phát biểu bế mạc HN TW 7 của ông Nguyễn Phú Trọng

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc, khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đạt được.

TS. Nguyễn Hồng Kiên bình luận về bài phát biểu bế mạc Hội nghị TW 7 của Ông Nguyễn Phú Trọng:

“KINH CHƯA: MỤC 4 “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” CHIẾM TỚI 1069 CHỮ TRONG TỔNG SỐ 4812 CHỮ CỦA VĂN BẢN Phát biểu bế mạc hội nghị TW thứ 7 của BÁC TRỌNG !!!

TRONG KHI:

– MỤC 1 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị” CÓ 864 CHỮ

– MỤC 2 VỀ XÂY DƯNG ĐẢNG CÓ 769 CHỮ

– MỤC 3 VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 GỒM 485 CHỮ

– MỤC 5 “nhận định, đánh giá và đề xuất nêu trong Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI” GỒM 905 CHỮ

– PHẦN CUỐI GỒM 553 CHỮ (PHẦN ĐẦU 167 CHỮ)” (Hết trích dẫn)

Tễu kết luận: Ông Nguyễn Phú Trọng đã mất hết uy tín trong đảng của ông và trong dân. Ông nên xin nghỉ để khỏi ảnh hưởng thêm nữa đến uy tín đã đáo đáy của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Nguyễn Xuân Diện