December 16, 2004

Thế Lực Kinh Tế Của Trung Quốc

Hai thế kỷ trước đây, khi Anh quốc còn đứng đầu thế giới trong kỹ nghệ dệt, một doanh nhân người Anh đã nói lên