August 25, 2011

Giặc trong giặc ngoài

Tuy những thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhằm ngăn cấm người dân biểu lộ lòng yêu nước có làm cho