October 12, 2011

Lương tâm và Trách nhiệm

Một cách tổng quát, công an (CA) và quân đội (QĐ) là hai lực lượng vũ trang và phi chính trị, có nhiệm vụ chính