February 24, 2014

Có một sự so sánh nhẹ (3)

Bạn Nguyễn Hoài Việt ở Nga gởi về 4 tấm ảnh sau để tiếp tục câu chuyện “so sánh nhẹ”. Tượng Lê Nin oai dũng