July 22, 2019

Phải kiện Trung Cộng ra trước Liên Hiệp Quốc. Ảnh: Việt Tân edit

Phải khởi kiện Trung Quốc

Van xin chúng nó là cùng đồng chí ư? Cầu xin chúng nó lấy đại cục làm trọng ư? Lấy 4 tốt và 16 chữ vàng ra làm thần chú ư? Tất cả đều vô dụng. [Hãy] Một lần và vĩnh viễn, vứt bỏ tình đồng chí với Trung Quốc Cộng Sản vào sọt rác, và kiện Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Có như thế thì mới cản ngăn được sự ngông cuồng của Trung Quốc. Nếu không sẽ tiếp tục bị mất chủ quyền biển đảo vào tay Trung Quốc rồi đắc tội với tổ tiên và muôn đời con cháu.

Các đại biểu Quốc Hội CSVN trong một lần bấm nút biểu quyết. Ảnh: VietTimes

Báo cáo láo hay che giấu yếu kém

Hoạt động của Quốc Hội Việt Nam là một loại hoạt động chính trị ít được người dân theo dõi nhất, ngoại trừ những lần đưa ra thảo luận, biểu quyết những dự luật mang tính chọc giận đám đông. Tuy được phong hàm rằng “quyền lực cao nhất nước”, Quốc Hội vẫn được người dân đánh giá là một cơ quan trang trí cho một chế độ dân chủ giả hiệu và vô tích sự không hơn không kém.