Chủ Trương và Đường Lối

Chủ Trương và Đường Lối

Canh Tân một nước Việt Nam giàu mạnh và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế là mục tiêu theo đuổi của đảng Việt Tân. Đây là cuộc cách mạng miên viễn nhằm đổi mới đất nước mọi mặt qua mọi thế hệ. Nhưng công cuộc Canh Tân hiện nay đang bị cản trở bởi sự cai trị độc tài chuyên chính của đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng chủ trương tiến hành cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh và trí tuệ của dân tộc Viêt Nam để chấm dứt ách độc tài cộng sản hầu có điều kiện tiến hành công cuộc canh tân đất nuớc. Chủ trương này được thực hiện với hai nỗ lực Chấm Dứt Độc Tài và Canh Tân Đất Nước.

Chấm Dứt Độc Tài là một cuộc đấu tranh để giành tự do cho mọi người dân, giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị độc tài, và xây dựng một chế độ dân chủ đích thực. Đảng Việt Tân xác định kẻ thù của dân tộc Việt Nam là tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Thiểu số này đang là giai cấp duy nhất độc quyền phung phí tài nguyên và kềm hãm sự phát triển của đất nước.

Đảng Việt Tân tiến hành phương thức đấu tranh bất bạo động, dựa trên nền tảng lấy sức mạnh dân tộc làm chính để vận dụng toàn dân, đồng thời kết hợp với việc tranh thủ những hợp tác quốc tế, để tạo áp lực tối đa ở mọi mặt lên chế độ Hà Nội nhằm thay đổi nguyên trạng, tạo ra bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên tại Việt Nam.

Canh Tân Đất Nước là nỗ lực toàn diện bao gồm các lãnh vực: con người, cơ chế chính trị và môi trường sinh hoạt xã hội. Đảng Việt Tân quan niệm canh tân phải là một tiến trình chuyển hóa chọn lọc và tích cực nhằm xây dựng lại đất nước trên cả hai bình diện vật chất và tinh thần. Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cuộc cách mạng canh tân và phát triển Việt Nam còn phải nhắm vào việc giữ vững được sự độc lập và chủ quyền quốc gia. Nhu cầu canh tân Việt Nam tuy trường kỳ nhưng cũng vô cùng cấp bách hầu rút ngắn giai đoạn phát triển, đưa Việt Nam bắt kịp với lân bang và trở thành một trong những quốc gia hùng cường tại Á Châu trong 20 năm trước mặt.