Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Xã hội dân sự là nền tảng của quốc gia

Chủ Tịch Đảng Việt Tân ông Đỗ Hoàng Điềm nói về chủ trương xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ của Đảng Việt Tân.

Theo ông, xã hội dân sự là một nếp sinh hoạt xã hội, trong đó mọi người dân đều có toàn quyền tự do để biểu hiện quan điểm và tư tưởng của mình, có toàn quyền tự do để vận động, tranh đấu cho quan điểm và tư tưởng của mình, kể cả tự do lập hội, lập nhóm để vận động cho quan điểm, tư tưởng, những vấn đề mình muốn đối với sinh hoạt trong xã hội.

Ông Đỗ Hoàng Điềm nói thêm, đại đa số những quốc gia dân chủ, tiến bộ trên thế giới đều khẳng định XHDS là một nền tảng cần thiết để xây dựng một nền dân chủ bền vững.

Youtube Việt Tân