Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Ông Lý Thái Hùng nói về cuốn sách mới “Đông Âu và Việt Nam: 30 Năm Nhìn Lại”

Nhân dịp đánh dấu 30 năm cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản Đông Âu, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân vừa cho ra mắt cuốn sách mới: Đông Âu và Việt Nam: 30 Năm Nhìn Lại (1989 – 2019).

Trong cuốn sách thứ hai về Đông Âu, tác giả Lý Thái Hùng so sánh những thành tựu mà người dân Đông Âu đã đạt được sau 30 chuyển đổi từ thể chế độc tài cộng sản sang thể chế dân chủ, với những gì mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm chuyển đổi từ kinh tế tập trung chỉ huy sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Youtube Việt Tân