Quan Điểm

Dân Chủ Đích Thực

Trong ngôn ngữ chính trị, không có một danh từ nào được dùng nhiều như từ ’dân chủ’, vì ngày nay, người ta đã coi

Tôn Giáo Và Chính Quyền

Trong sinh hoạt của một quốc gia, sự quan hệ giữa tôn giáo và chính quyền là mối quan hệ mang tính hợp tác nhưng