3.Việt Tân (được đề cập)

Lại khen theo kiểu ban tuyên giáo

BBT WebVT: Vào ngày 7/6/2012, tờ Asia Times Online đà đăng một bài viết của độc giả đóng góp, sau đó bài này được chuyển