cánh Bắc

Chính trị vùng miền Việt Nam không phải bây giờ mới có. Ảnh: AFP/Công an Nhân dân. Đồ họa: Luật Khoa

Chính trị vùng miền Việt Nam: Lời nguyền địa chính trị

Nên nhớ, đến cuối cùng, gần như toàn bộ bộ máy quản lý ở trung ương đều do các “sĩ phu Bắc Hà” nắm cả, dù cho đến nay không có một nghiên cứu chính thức nào dám đào sâu vào nghiên cứu tính đại diện vùng miền trong nhân lực quản lý cấp cao của nhà nước Việt Nam.