hiểm họa Trung Quốc

Hội thảo “Căng thẳng trên Biển Đông: Nguy cơ trong vùng và hiểm họa toàn cầu”

Buổi hội thảo “Căng thẳng trên Biển Đông: Nguy cơ trong vùng và hiểm họa toàn cầu” do Việt Tân tổ chức và điều hợp với sự tham dự của:

Dân Biểu Chris Hayes, một thành viên của Quốc Hội Úc, Trưởng Ban Đối Lập và là Phó Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền; Giáo Sư Tường Vũ, Trưởng Khoa Khoa học Chính Trị tại Đại Học Oregon; Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân; và Giáo Sư Nakano Ari về Quan Hệ Quốc Tế tại Đại Học Daito Bunka, Nhật Bản.