phát triển bền vững

TNLT Đặng Đình Bách được Quỹ Paul K. Feyerabend trao tặng Giải thưởng Paul K. Feyerabend 2023 để nêu cao các đóng góp ý nghĩa của ông cho cộng đồng xã hội. Ảnh: Paul K. Feyerabend Foundation

Đặng Đình Bách: Tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết cộng đồng và câu chuyện đau buồn về sự bất công cần phải khắc phục tại Việt Nam

Giải thưởng Paul K. Feyerabend năm 2023 được trao cho Bách để nêu cao công việc ông làm, như một tấm gương về tinh thần đoàn kết cộng đồng và với hy vọng rằng một nhà chức trách Việt Nam thức tỉnh sẽ nhận ra rằng những người như Bách và các tổ chức như LPSD là tài nguyên to lớn cho bất kỳ quốc gia nào.

Chỉ những người và những tổ chức như vậy mới có thể giúp phát triển cơ chế kiểm soát – cân bằng và nhận thức cộng đồng cần thiết cho bất kỳ quốc gia nào muốn có thể phát triển thịnh vượng.