Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Cửu Long

Đồng bằng Sông Cửu Long. Ảnh: TDSI

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long: Có khả thi và tin cậy không?

Quy hoạch này là một bản tuyên ngôn, một khế ước long trọng với 18 triệu dân là trong 7 năm quy hoạch này sẽ giải quyết được 100% nhiều tệ trạng bi thảm hiện có. Với sứ mạng đó, nếu thành công, quy hoạch này sẽ là một kỳ tích ngoạn mục của lịch sử dân tộc. Nếu quy hoạch thực hiện manh mún, bỏ dở và thất bại, niềm tin và sản nghiệp của người dân sẽ bị nhấn chìm dưới cả đáy vực.