Trần Diệu Chân

Ảnh: Tư liệu của Việt Tân

40 Năm – Chặng Đường Dài Mà Ý Nghĩa Nhất Của Đời Tôi

Vào thời điểm ấy, như một số đồng hương, tôi vẫn có thành kiến với các hoạt động chính trị. Nhưng tôi đã không ngần ngại gia nhập Mặt Trận khi thấy được con đường lý tưởng và nhân bản mà chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu Tiên Phong đã vạch.

Đã qua bốn thập niên mà tôi vẫn luôn cảm kích và biết ơn cơ duyên đã đưa đẩy cho tôi biết đến Mặt Trận, tiền thân của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân), tổ chức đã gắn liền với cuộc đời tôi như một đại gia đình, trong đó các chiến hữu thân quý của tôi chính là anh chị em ruột thịt.