Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Tâm tình của các thế hệ Việt Tân trên con đường phục vụ lý tưởng Tự Do và Canh Tân Việt Nam

Kính mời Quí vị và các bạn theo dõi tâm tình của các thế hệ Việt Tân trên con đường phục vụ lý tưởng Tự Do và Canh Tân Việt Nam do Diễn Đàn Thân Hữu Việt Tân thực hiện livestream hôm 20/8/2023.

Youtube Việt Tân