Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Thông điệp gì trong 3 câu hỏi của Nguyễn Phú Trọng

Để nhấn mạnh thêm thông điệp “quyền lực vẫn trong tay ta”, tại Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 10, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra một loạt vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị mang tính cốt tử của thể chế được cho là “không bình thường” đối với một lãnh đạo cộng sản.

Việt Nam 360