December 17, 2004

Tiến Tới Một Nhà Nước Pháp Trị

Nhà Nước Pháp Trị (NNPT) là một danh từ luật học tiếng Việt dùng để dịch những thuật ngữ tiếng Anh, Rule of law, tiếng