Bối Cảnh Thành Lập

Bối Cảnh Thành Lập

Canh tân Việt Nam là một khát vọng của dân tộc đã kéo dài từ nhiều thế hệ. Vì không canh tân được đất nước, Việt Nam đã mất độc lập vào giữa thế kỷ thứ 19. Vì mất độc lập, đất nước bị chia cắt và bị rơi vào hoàn cảnh chiến tranh triền miên, dân tộc ta đã không thể tiến hành công cuộc canh tân đất nước. Đến tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, nhưng dân tộc lại bị khóa chặt trong gông cùm của chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Sau 30 năm chiến tranh, Việt Nam từ một nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa Pháp, trở thành một quốc gia lạc hậu chư hầu trong đế quốc cộng sản. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc khai thác nghèo nàn và lạc hậu cho cuộc đấu tranh của họ. Chỉ có nhân dân Việt Nam là thất bại.

Thoát khỏi gông cùm của chế độ độc tài toàn trị và canh tân đất nước là khát vọng của người Việt Nam. Khát vọng này đã thúc đẩy nhiều người Việt Nam đứng lên đấu tranh ở trong và ngoài nước, dưới nhiều hình thức. Để kết hợp các nỗ lực đấu tranh đơn lẽ hầu tạo một sức mạnh tổng hợp nhằm đối đầu lại chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là Đảng Việt Tân) đã được thành lập trong một Đại Hội Dựng Đảng được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 năm 1982. Tại Đại hội này, Chiến hữu Hoàng Cơ Minh được suy cử là Chủ Tịch Đảng.