Quá Trình Hoạt Động

Quá Trình Hoạt Động

Từ ngày thành lập vào năm 1982 cho đến nay, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã tiến hành một số nỗ lực đấu tranh qua các thời kỳ được tóm lược như sau:

– Giai Đoạn 1982 – 1985: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân tập trung vào nỗ lực liên lạc và kết hợp các lực lượng đấu tranh ở trong và ngoài Việt Nam để tiếp tục phát triển phong trào kháng chiến trong toàn dân qua các hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, được thành lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1980. Để phá vỡ bưng bít thông tin và để truyền đạt những thông tin đến mọi người trong cả nước, Đài Phát Thanh Việt Nam Kháng Chiến cũng đã được thành lập, phát thanh bí mật tại Đông Duơng mỗi ngày 5 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ, kéo dài từ tháng 12 năm 1983 đến tháng 8 năm 1991.

– Giai Đoạn 1986 – 1990: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân tập trung nỗ lực xây dựng hạ tầng cơ sở và đào tạo cán bộ nắm vững đường lối đấu tranh vận dụng để hướng dẫn đồng bào phản kháng lại những chính sách cai trị hà khắc của chế độ. Trong giai đoạn này, chiến hữu Hoàng Cơ Minh và một số chiến hữu lãnh đạo khác đã bị tử thương trên đường xâm nhập Việt Nam vào tháng 8 năm 1987.

– Giai Đoạn 1991 – 1995: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân đã khai thác sự sụp đổ của các nước cộng sản ở Đông Âu và khối Liên Xô cũ, để đẩy mạnh phong trào giành tự do dân chủ cho Việt Nam và khuyến khích người dân đứng lên tranh đấu đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải có những thay đổi để đất nước có tự do dân chủ thực sự và nhân quyền được tôn trọng. Trong nỗ lực này, đảng Việt Tân đã thực hiện chương trình phát thanh hướng về Việt Nam có tên là Chân Trời Mới, phát thanh mỗi ngày 1 giờ trên làn sóng ngắn. Từ năm 2005 thì đài phát thanh trên làn sóng trung bình 1503 AM.

– Giai Đoạn 1996 – 2000: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân góp sức cùng các đoàn thể, đảng phái, cộng đồng để xây dựng thế liên kết đấu tranh giữa trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ những cuộc đấu tranh của quần chúng, cũng như đẩy mạnh công tác vận động quốc tế, tạo áp lực thường trực lên chế độ Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền, tự do dân chủ.

 
– Giai Đoạn 2001 – 2006: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân tập trung tiến hành những nỗ lực mà chủ yếu là tạo sự xuất hiện công khai và đối đầu bất bạo động ngay trong lòng chế độ để vừa làm soi mòn khả năng thống trị. của đảng Cộng sản Việt Nam, và tạo sức bật mạnh mẽ của quần chúng.

 

– Giai Đoạn 2007 trở đi: Đây là thời kỳ đảng Việt Tân đẩy mạnh các áp lực đấu tranh trong thế đối đầu công khai, để đẩy đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận hình thành bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên tại Việt Nam.

 
 

Nhìn ra được những vấn đề cơ bản của đất nước, thấy được sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, người Việt Nam có thể lạc quan tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của dân tộc. Nhưng chính sách cai trị độc tài và độc đoán của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chính là trở lực ngăn cản bước tiến của dân tộc.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tích cực tham gia và hỗ trợ những chương trình hành động nhằm ưu tiên chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và đồng thời tiến hành một số biện pháp canh tân để chuẩn bị nền tảng xây dựng lâu dài cho dân tộc.

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hãnh diện được góp phần xây dựng một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thanh bình, thịnh vượng, trong đó người dân được sống tự do, dân chủ và có trách nhiệm, để có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định của Đông Nam Á và thế giới.