January 4, 2012

Lửa nối nhau chẳng tắt

Nhưng lửa của tình yêu khi tức giận Sẽ ra tro mọi lồng cũi mọi ngai vàng Và những tên bạo chúa khôn ngoan Hết