July 19, 2016

Từ Duy Thức đến Tỉnh Thức

Mỗi người trên con đường học vấn, để đạt được địa vị Trí Thức bởi số lượng bằng cấp mà người đó có được bằng