January 26, 2018

Chế độ CSVN đang tồn tại bằng gì? (tiếp theo)

Nếu so sánh hai nguồn thu quan trọng của nhà cầm quyền CSVN trong vấn đề đảm bảo cán cân ngoại hối quốc gia là xuất khẩu lao động và kiều hối, mỗi năm mang về hơn 20 tỷ USD “ròng” thì…