February 12, 2018

Nạn thiếu đói ở Việt Nam

Theo công bố mới nhất của Tổng cục thống kê, chỉ trong Tháng 1, 2018 đã có 19.700 người dân Việt Nam bị thiếu đói.