March 1, 2018

Phần mộ là lòng dân!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 286 (01-03-2018) Trên mạng vừa mới tung ra một biếm họa có hình chụp lãnh