March 2, 2018

Ai chạy? Chạy ai?

Ông Nguyễn Phú Trọng nói “Có hay không chạy chức chạy quyền, ai chạy – chạy ai phải làm rõ, vì cái này vẫn nhức