March 13, 2018

Ngày đau của giống nòi Việt Nam, 14 tháng Ba

Ngày nay người dân nói tiếng nói của lịch sử Việt Nam, nói tiếng nói của trái tim Việt Nam yêu nước: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”, đều bị công an nhà nước cộng sản Việt Nam bắt bớ, tù đày.