February 7, 2019

Đấu Tranh Bất Bạo Động tại Việt Nam: hiện tại và tương lai

Trong bất cứ cuộc đấu tranh bất bạo động nào – để thành công – đều phải có số đông áp đảo. Nhưng số đông này không thể trở thành một khối sức mạnh có quy củ, có thể làm tê liệt sự vận hành xã hội trong một thời gian ngắn nếu không có hai điều kiện sau đây: Một lực đầu tàu để điều hướng phong trào và một khối quần chúng cơ hữu luôn luôn sát cánh trong mọi nỗ lực…